Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Diskuse
Budeme zisťovať spirituálnu inteligenciu?
Popisujú sa teoretické prístupy autorov jako sú H. Gardner, R. A. Emmons, D. Zoharová, F. MacHovec, P. Říčan. Ïalej sa uvádzajú doterajšie empirické prístupy k skúmaniu či už priamo spirituálnej inteligencie alebo príbuzných javov (autormi škál sú napr. R. L. Piedmont, D. A. MacDonald, R. A. Emmons, G. T. Reker, F. MacHovec, P. Říčan). V závere sa konštatuje, že nedošlo k jednoznačnému vymedzeniu spirituálnej inteligencie, čo sa prejavuje aj v značne odlišných pristupoch k jej zisťovaniu.
Klíčová slova: spirituální inteligence, teoretické přístupy, empirické výzkumy
Stríženec, Michal (2005). Budeme zisťovať spirituálnu inteligenciu? . Československá psychologie, 49(4), 367-373 .

Abstract not available.
Keywords: spiritual intelligence, theoretical approaches, empirical studies