Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Vlivy materialistické hodnotové orientace na spokojenost se životem
V práci byly sledovány vlivy materialismu, sebeúcty, neuroticismu a extraverze na spokojenost se životem. Výzkumu se zúčastnilo 208 dospělých respondentů - úředníků a úřednic státní správy. Při rozboru výsledků dotazníkového šetření byla provedena korelační a regresní analýza. Výsledky ukazují, že (1) materialistická hodnotová orientace vykazuje signifikantní záporný vztrah se spokojeností se životem; (2) sebeúcta vykazuje se spokojeností se životem signifikantní kladný vztah; (3) vliv sebeúcty na spokojenost se životem není zprostředkován ani částečně materialistickou hodnotovou orientací; (4) neuroticismus nevykazuje se spokojeností se životem nezávislý signifikantní vztah, pouze vztah zprostředkovaný; (5) část vlivu neuroticismu na spokojenost se životem je zprostředkována materialistickou hodnotovou orientací; (6) část vlivu neuroticismu na spokojenost se životem je zprostředkována sebeúctou; (7) extraverze vykazuje se spokojeností se životem signifikantní kladný vztah; (8) část vlivu extraverze na spokojenost se životem je zprostředkována sebeúctou.
Klíčová slova: materialismus, sebeúcta, neuroticismus, extraverze, spokojenost se životem
Hnilica, Karel (2005). Vlivy materialistické hodnotové orientace na spokojenost se životem . Československá psychologie, 49(5), 385-398 .

Abstract not available.
Keywords: materialism, self-esteem, neuroticism, extraversion, life satisfaction