Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Životní události, vnímaná sociální opora, somatické obtíže a nemoci během těhotenství jako prediktory prenatální mateřské anxiety a deprese
Cílem studie bylo určit prediktory výskytu anxiózních a depresivních symptomů u primigravidních žen z oblasti psychologické, zdravotní a sociodemografické. Celkem 1426 primigravidních žen z Brna se účastnilo projektu ELSPAC v období od listopadu 1990 do února 1992, kdy byly v 18. - 20. týdnu těhotenství. Respondentky v dotaznících hodnotily výskyt i zapůsobení životních událostí prožitých od počátku těhotenství, vnímanou sociální oporu, výskyt anxiózních a depresivních symptomů, referovaly o svém zdraví, zaměstnání, finanční situaci, rodinném stavu. Dostatečně závažné příznaky pro diagnostikování anxiózní poruchy mělo 44,7 % žen a pro diagnostikování depresivní poruchy 9,2 % primigravidních žen. Nejsilnějším prediktorem prenatální anxiety byl počet životních událostí, poté počet zdravotních symptomů, vnímaná sociální opora a finanční potíže. Tyto prediktory vysvětlovaly jednu čtvrtinu rozptylu dat. Nejsilnějším prediktorem prenatální deprese byl počet životních událostí a poté vnímaná sociální opora a počet zdravotních symptomů. Tyto prediktory vysvětlovaly jednu pětinu rozptylu dat.
Klíčová slova: primigravidita, životní události, vnímaná sociální opora, úzkost, deprese
Baďurová, Radmila (2005). Životní události, vnímaná sociální opora, somatické obtíže a nemoci během těhotenství jako prediktory prenatální mateřské anxiety a deprese . Československá psychologie, 49(5), 399-411 .

Abstract not available.
Keywords: the first pregnancy, life events, perceived social support, anxiety, depression