Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Životné udalosti a depresia -Časť 2.: Vážnosť stavu depresivity vo vzťahu k životným udalostiam a sociálnej podpore
Štúdia prináša druhú časť výsledkov empirického výskumu, ktorý bol realizovaný na výskumnom výbere depresívnach pacientov a kontrolnom výbere z bežnej populácie. Cieľom štúdie bolo skúmať vzťah medzi životnými udalosťami a závažnosťou stavu depresivity. Pri hodnotení závažnosti stavu depresivity autorka vychádzala jednak zo sebahodnotiacej škály BDI, jednak z klinických diagnostických kritérií podľa DSM-III-R. Druhým cieľom štúdie bolo, vychádzajúc z teórie vulnerability, overiť posobenie faktora sociálnej podpory na úroveň depresivity, a to na výbere depresívnych pacientov a na kontrolnom výbere z bežnej populácie.
V kontrolnom výbere z bežnej populácie bol zistený pozitívny vzťah medzi množstvom neradostných udalostí a veľkosťou depresivity. Vo výbere depresívnych pacientov sa tento vzťah nepotvrdil, veľkosť depresivity súvsela skor s nedostatkom radostných udalostí.
V oblasti sociálnej podpory sa depresívni pacienti významnejšie líšia od bežnej populácie v oblasti kvantitatívnej (menší počet osob podpornej siete) ako kvalitatívnej (spokojnosť s podporou). Ako významné oblasti sociálnej podpory sa javili predovšetkým konkrétne situácie každodennej emocionálnej podpory, resp. sociálnej interakcie. Hypotetické krízové situácie z hľadiska diferencovania kvantity i kvality sociálnej podpory se ukázali ako menej relevantné.
Klíčová slova: deprese, životní události, sociální podpora
Schraggeová, Milica (1996). Životné udalosti a depresia -Časť 2.: Vážnosť stavu depresivity vo vzťahu k životným udalostiam a sociálnej podpore. Československá psychologie, 40(6), 488-501.

Abstract not available.
Keywords: depression, life events, social support