Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Mezinárodní zkušenosti z adopce rumunských dětí
Předložená studie informuje stručně o problémech mezinárodní adopce dětí. Zaměřuje se detailněji na rozbor poznatků z adopce deprivovaných rumunských dětí v řadě západních zemí. Základní nálezy potvrzují předpoklad, že časnější adopce (do 6 - 8 měsíců) mají velkou naději na úspěch, pozdější termíny jsou spojeny s velkou individuální variací ve vývoji. Jsou naznačeny základní modely vztahu mezi časnou deprivací a pozdějším vývojem dětí a zároveň orientačně popsány obtíže výzkumných postupů. Za nadějné se považují analogické nálezy, získané v různých zemích. Očekává se další využití longitudinálního sledování adoptovaných dětí.
Klíčová slova: mezinárodní adopce, rumunské děti v adopci, časná deprivace, predikce vývoje
Břicháček, Václav (2005). Mezinárodní zkušenosti z adopce rumunských dětí . Československá psychologie, 49(5), 412-421 .

Abstract not available.
Keywords: international adoption, Romanian children in adoption, early deprivation, developmental prediction