Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Citová väzba v detstve a adolescencii ve vzťahu k emocionálnej regulácii
Táto štúdia predstavuje emocionálnu reguláciu z perspektívy teórie citovej väzby. Stručne popisuje teoretické koncepty emocionálnej regulácie, citovej väzby, resp. vnútorných pracovných modelov citovej väzby a ich vzájomné prepojenie. Vnútorné pracovné modely citovej väzby vznikajú integráciou zvnútornených skúseností jedinca z raných interakcií s primárnymi osobami. Podľa aktuálnych výskumných výsledkov, odlišnosti vo vnútorných modeloch citovej väzby významne súvisia s rozdielmi v efektívnosti emocionálnej regulácie a ďalej individuálnej adaptácie jedinca. Istá citová väzba je asociovaná s efektívnou emocionálnou reguláciou a primeranou adaptáciou. Neistá organizácia citovej väzby vedie k dysregulácii a nedostatočnej adaptácii jedinca. V tejto oblasti se ukazuje naliehavá potreba ďalšej výskumnej aktivity. Výskumné výsledky majú široké uplatnenie pri podpore zdravého emocionálneho vývinu detí a adolescentov, v psychologickom poradenstve a terapii.
Klíčová slova: emocionální regulace, citová vazba, vnitřní pracovní modely citové vazby, mentální reprezentace citové vazby
Štefánková, Zuzana (2005). Citová väzba v detstve a adolescencii ve vzťahu k emocionálnej regulácii . Československá psychologie, 49(5), 432-445 .

Abstract not available.
Keywords: emotional regulation, attachment, inner working model of attachment, mental representation of attachment