Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Teoretické studie
Žánry příběhů, které žijeme
Příspěvek je reflexí pojmu žánr, který se autorům ukázal jako užitečný nástroj interpretace při jejich práci s narativními rozhovory získanými pomocí metody čáry života. Žánr je nejprve vymezen z hlediska literární vědy jako určitý "kód" sestávající z pravidel pro konstrukci a pro porozumění literárním dílům. Poté autoři pomocí termínů agon, pathos a anagnorisis "vypůjčených" z oblasti poetiky, avšak psychologicky relevantních, rozlišují tři aspekty žánru životního příběhu: rovinu jednání, rovinu prožívání a rovinu reflexe. Na těchto rovinách postupně artikulují psychologickou relevanci různých žánrů, které jsou ilustrovány výzkumy obou autorů. Dále se autoři zabývají žánrem životního příběhu z hlediska jeho konfigurace, tj. způsobu, jakým jsou jednání a prožívání ztvárněny v rámci určité srozumitelné souvislosti. Pozornost je věnována zápletkám a figurám, které dávají lidskému životu souvislost, směřování a tvar. Konfigurace životních příběhů jsou též ilustorány příklady z výzkumu. V závěru je diskutována možnost využití typologie žánrových dějů, kterou v rámci literární teorie zformuloval N. Frye.
Klíčová slova: žánr, příběh, narativní výzkum, narativní konfigurace zkušenosti, zápletka
Chrz, Vladimír - Čermák, Ivo (2005). Žánry příběhů, které žijeme . Československá psychologie, 49(6), 481-495 .

Abstract not available.
Keywords: genre, storytelling, narrative analysis, narrative configuration of experience, plot