Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Společensko-rodinná podmíněnost agresivní strategie jednání v obtížné společenské situaci u mládeže
Cílem výzkumu bylo zjistit, jak faktory rodičovských agresivních vyrovnávacích strategií se stresem ovlivňují vytváření stejných agresivních vyrovnávacích strategií u mládeže. Při výzkumu byly použity tři dotazníky: vlastní dotazník zaměřený na výzkum rodičovských vyrovnávacích strategií v obtížných situacích (SRSTpR), forma III Roe-Siegelmanova dotazníku PCR určeného pro výzkum vnímání rodičovských postojů a vlastní dotazník zaměřený na výzkum vyrovnávacích strategií v obtížných situacích u mládeže (SRST). Výzkum byl realizován na skupině 222 děvčat a 261 chlapců ve věku 13-15 let, studentů prvních a druhých tříd gymnázií ve Vratislavi a v okolí. Výzkum proběhl ve školách respondentů. Výzkumné výsledky ukazují, že faktory agresivních vyrovnávacích strategií se stresem u mládeže jsou vysoce určovány společenským životem. Jedním ze zdrojů této situace je vliv rodičů (modelových rolí), kteří také užívají agresivní vyrovnávací strategie. Analýza empirického materiálu ukazuje, že postoj otcovského odmítnutí ovlivňuje vytváření agresivní vyrovnávací strategie u chlapců. Zajímavým výsledkem je poznatek, že agresivní vyrovnávací strategie v rodině jsou u děvčat determinovány rodičovskou tolerancí k těmto vyrovnávacím strategiím.
Klíčová slova: agresivní strategie jednání, společenská podmíněnost, rodinná podmíněnost, obtížná společenská situace, mládež
Borecka-Biernat, Danuta (2005). Společensko-rodinná podmíněnost agresivní strategie jednání v obtížné společenské situaci u mládeže . Československá psychologie, 49(6), 496-504.

Abstract not available.
Keywords: aggressive acting strategy, societal conditionality, familial conditionality, difficult societal situation, youth