Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Větší nebo menší? Vnímání velikosti řazením
Autoři seznamují s výsledky experimentálního výzkumu vnímání prostoru. Probandi měli v experimentu za úkol určovat pořadí vzdáleností mezi objekty rozmístěnými v poli před nimi. Tato úloha testuje právě jen diskriminační schopnosti člověka při vnímání, nikoliv absolutní přesnost a spolehlivost vyjádřenou metricky. Smyslem zmírnění požadavků experimentu z metrické na ordinální úroveň kvantifikace je otázka ekologické validity získaných poznatků, která je v eukleidovských úlohách nutně omezená. Výsledky vypovídají o řadě percepčních trendů, charakteristických zkresleních při vnímání prostoru, které se autoři ve stručnosti pokouší interpretovat v kontextu svého úhlového modelu.
Klíčová slova: zrakové vnímání, vnímání prostoru, úroveň kvantifikace dat, ekologická validita
Šimeček, Michal - Šikl, Radovan (2005). Větší nebo menší? Vnímání velikosti řazením . Československá psychologie, 49(6), 505-523 .

Abstract not available.
Keywords: visual perception, depth perception, level of measurement, ecological validity