Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Reprezentace drogy u dlouhodobých uživatelů drog
Droga hraje v životě toxikomanů významnou roli. Autoři zjišťují, nakolik je droga reprezentována jako internální. Předpokládají, že v některých případech se mentální reprezentace drogy stává součástí struktury JÁ. Pomocí dotazníku ASQ v somi situacích zjišťovali, co dlouhodobí uživatelé drog považují za příčinu dané situace, jestliže by se přihodila jim, a nakolik je příčina dané situace spojena s nimi samotnými (internální) nebo s vnějšími okolnostmi (externální). Příčiny autoři zařazovali do devíti kategorií, které zejména zohledňovaly, nakolik je příčina objektivně spíše spojena s probandem (vlastnosti, vlastní úsilí atd.) nebo spíše s vnějšími okolnostmi (jiní lidé, náhoda aj.). Specifický případ tvořila kategorie "droga". Příčiny této kategorie se vyskytovaly v sedmi z osmi situací. Kategorii "droga" a ostatní kategorie porovnávali na základě internality. Kategorie droga se mírou internality statisticky významně odlišovala od všech ostatních kategorií, které obsahovaly příčiny spojené s jinými lidmi nebo vnějšími okolnostmi. Kategorie autoři porovnávali také u situací, v nichž se droga jako příčina vyskytovala. Ze sedmi těchto situací byla ve čtyřech případech mediánová hodnota internality u kategorie "droga" absolutně nejvyšší, ve dvou dalších situacích byla tato hodnota nejvyšší společně se střední hodnotou kategorie vyjadřující příčiny, které lze považovat za spíše spojené s jedincem a které může ovlivnit.
Klíčová slova: droga, atribuce, mentální reprezentace
Balcarová, Markéta - Tyrlík, Mojmír (1996). Reprezentace drogy u dlouhodobých uživatelů drog. Československá psychologie, 40(6), 502-511.

Abstract not available.
Keywords: drug, attribution, mental representation