Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Nové přístupy k analýze dat testu sémantického výběru
Článek se věnuje psychometrickým otázkám používání Testu sémantického výběru. Nejprve kritizuje tradiční způsob analýzy dat, který obsahuje logické nedostatky, a navrhuje dva alternativní přístupy - optimální škálování a analýzu založenou na Raschově modelu. Prokazuje, že oba přístupy vedou ke srovnatelným výsledkům - optimální škálování k o něco obecnějším výsledkům dosažitelným i na základě velmi stručných dat a analýza na základě Raschova modelu k detailnějším výsledkům za cenu náročnější výpočetní procedury, která klade na bohatost dat větší nároky. Aplikace obou přístupů s přihlédnutím k jejich výhodám a nedostatkům odkrývá validní výsledky, se kterými lze dále interpretačně pracovat podle kontextu výzkumné nebo diagnostické situace.
Klíčová slova: Test sémantického výběru, analýza položek, optimální škálování, Raschův model
Filip, Miroslav - Urbánek, Tomáš (2005). Nové přístupy k analýze dat testu sémantického výběru . Československá psychologie, 49(6), 563-578 .

Abstract not available.
Keywords: Semantic Selection Test, item analysis, optimal scaling, Rasch model