Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Úvahy
Psychologické aspekty polarity žena - muž
Autoři pojednávají o sexuálně-genderových aspektech mužství a ženství. Vědomí vlastního mužství a ženství do určité míry neustále ovlivňuje myšlení, prožívání i jednání každého jedince. Východiskem psychologického přístupu k jejich zkoumání je - na rozdíl od přístupu ostatních věd - prožívání. Z tohoto hlediska lze žensko-mužskou polaritu rozdělit na: (1) vědomí příslušnosti k somaticky určené skupině žen či mužů, (2) subjektivně prožitkový souhlas se zařazením mezi ženy či muže (jádrová pohlavní identita), (3) sexuální orientaci a (4) na preferenci aktivit a projevů, které více či méně odpovídají stereotypním představám o mužích či ženách. Dosavadní výzkumy naznačují, že nejen sexualita, ale také jádrová pohlavní identita a sexuální orientace mají pudový základ. Do rozporu s tradičními představami se dostávají lidé, kteří jsou v některém z uvedených aspektů atypičtí. Jedná se především o intersexuální jedince, o jedince s poruchou pohlavní identity (transsexuálové), o homosexuální a bisexuální minority, případně též o výrazně maskulinní ženy a femininní muže. Přijetí vlastní alternativní identity těmito jedinci a také odpovídající chování jsou závislé též na míře diverzifikace a tolerance sociálního prostředí, jehož jsou součástí. Terapeutický i celkový sociální přístup k těmto jedincům by měl být zaměřen na podporu takového řešení, jež se jim samotným jeví jako optimální - z transkulturního i z historického hlediska je zřejmé, že toto optimum je variabilní.
Klíčová slova: gender, homosexualita, transsexualita, poruchy pohlavní identity, intersexualita
Janošová, Pavlína - Říčan, Pavel (2005). Psychologické aspekty polarity žena - muž . Československá psychologie, 49(6), 579-589 .

Abstract not available.
Keywords: gender, homosexuality, transsexuality, gender identity disorder (GID), intersexuality