Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Vlivy socioekonomického statusu a přírodní katastrofy na zdraví a spokojenost se životem
Práce testuje hypotézy, které spicifikují jednak vztahy mezi objetivním zdravím, subjektivním zdravím a spokojeností se životem, jednak vlivy, které na tyto tři proměnné mohou mít příjmy, vzdělání a přírodní katastrofa, již představovaly povodně v roce 2002. Šetření, které proběhlo cca jeden rok po této katastrofě, se zúčastnilo 737 respondentů z jedné ze zaplavených lokalit. Výsledky ukazují, že (a) objektivní zdraví má signifikantní vlivy na zdraví subjektivní, (b) subjektivní zdraví má signifikantní vlivy na spokojenost se životem, avšak (c) vlivy objektivního zdraví na spokojenost se životem jsou plně zprostředkovány subjektivním zdravím. Dále se ukázalo, že vzdělání a příjmy vykazují k těmto třem proměnným zčásti odlišné vztahy. Vzdělání vykazovalo signifikantní souvislosti s objektivním a subjektivním zdravím, nikoli však se spokojeností se životem. Příjmy vykazovaly signifikantní souvislosti se spokojeností se životem a se subjektivním zdravím, nikoli s objektivním zdravím. Rok po povodních byl zjištěn signifikantní vliv této události na subjektivní zdraví jedinců, kteří byli povodněmi postiženi. Na objektivní zdraví ani na spokojenost se životem tato událost prokazatelné vlivy neměla.
Klíčová slova: vzdělání, příjmy, povodně, zdraví, spokojenost se životem
Hnilica, Karel (2006). Vlivy socioekonomického statusu a přírodní katastrofy na zdraví a spokojenost se životem . Československá psychologie, 50(1), 16-35 .

Abstract not available.
Keywords: education, income, flood, health, life satisfaction