Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Postoje k funkcím alkoholického nápoje a jejich vztah ke konzumnímu chování dospělých mužů a žen: Prospektivní studie
Práce se opírá o data z desetiletého prospektivního sledování (o třech datových vlnách) 566 mužů a 468 žen, konzumentů alkoholických nápojů. Regresními analýzami a modelováním metodou strukturálních rovnic byly analyzovány vztahy mezi postoji jedinců k alimentární, sociální, sedativní a orgiastické (intoxikační) funkci alkoholu na jedné straně a třemi ukazateli konzumu na straně druhé (frekvencí úzu, obvykle konzumovanou kvantitou a frekvencí konzumu vysokých dávek alkoholu). Výsledky podpořily hypotézu, že stabilita konzumních ukazatelů napříč věkem je opřena o postojové zakotvení konzumu, neboť parciální korelace konzumních ukazatelů napříč věkem dotázaných byly při kontrole efektu postojů podstatně nižší než korelace bez postojové kontroly. Regresní analýzy postojových prediktorů změny konzumních ukazatelů ukázaly, že každý ze tří sledovaných aspektů konzumu je spojen s jinou konfigurací postojových prediktorů: Prediktorem změny frekvence úzu je postoj k alimentární funkci, prediktory změny v obvykle konzumované kvantitě jsou postoje k sociální a orgiastické funkci alkoholu, prediktory častosti úzu vysokých dávek (větší než 120 ml etanolu) jsou postoje k sedativní a orgiastické funkci. Konstrukce nerekurzivních strukturálních modelů podpořila hypotézu pozirivních zpětných vazeb mezi specifickými postoji a specifickými aspekty konzumu. Výsledky týkající se postojového zakotvení úzu vysokých dávek alkoholu by mohly přispět k psychologickému objasnění přechodu od rizikového konzumu k syndromu závislosti na alkoholu.
Klíčová slova: postoje k úzu alkoholu, vzorce úzu alkoholu, prospektivní studie
Kubička, Luděk (2006). Postoje k funkcím alkoholického nápoje a jejich vztah ke konzumnímu chování dospělých mužů a žen: Prospektivní studie . Československá psychologie, 50(1), 36-49 .

Abstract not available.
Keywords: attitudes to alcohol use, alcohol use patterns, prospective study