Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Sémantické obrazy seba a typických príslušníkov vybraných národov u slovenských vysokoškolákov: porovnanie v odstupe desiatich rokov
Cieľom štúdie bolo zistiť, či sa výrazné zmeny, ktorými prešla v uplynulom desaťročí slovenská spoločnosť, premietli aj do sposobu, akým nazerajú dnešní slovenskí vysokoškoláci na seba samých a typických príslušníkov iných národov. S pomocou škál sémantického diferenciálu boli porovnávané obrazy, aké mali o sebe a typických príslušníkoch vybraných národov slovenskí vysokoškoláci v roku 1994 a v roku 2004. Výsledky preukázali, že kým v sposobe vnímania seba samých nedošlo u študentov k žiadnym signifikantným posunom, sémantické obrazy typických príslušníkov vybraných národov zaznamenali celý rad zmien. Predovšetkým, sémantické obrazy vytvorené študentmi v roku 2004 ponúkajú pozitívnejší a menej etnocentrický pohľad na príslušníkov iných národov, než tomu bolo v roku 1994. Ukázalo sa tiež viacero rozdielov v hodnotení vzhľadom na pohlavie študentov.
Klíčová slova: sémantický diferenciál, sociální percepce, národní stereotypy
Ferjenčík, Ján (2006). Sémantické obrazy seba a typických príslušníkov vybraných národov u slovenských vysokoškolákov: porovnanie v odstupe desiatich rokov . Československá psychologie, 50(1), 50-63 .

Abstract not available.
Keywords: somantic differential, social perception, national stereotypes