Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Rovnováha životných oblastí vo vzťahu k naplnenosti potrieb a spokojnosti so životom
Rovnováha životných oblastí referuje o schopnosti simultánne balancovať časové nároky pracovného a osobného života.Cieľom tejto práce bolo skúmanie a špecifikácia vzťahu rovnováhy životných oblastí a spokojnosti so životom. V prvej štúdii boli overované psychometrické kritéria autorom zkonštruhovanej škály rovnováhy životných oblastí WLB-6. Daná škála sa ukázala byť dostatočne reliabilná a validná. Okrem toho bol podľa očakávaní zistený pozitívny vzťah rovnováhy a životnej spokojnosti. Ten bol v rámci druhej štúdie overovaný a špecifikovaný. V súlade so stanovenými hypotézami stála rovnováha životných oblastí v pozitívnom vzťahu so životnou spokojnosťou, pričom naplnenosť potrieb výkonu a afiliácie sprostredkovávala tento vzťah. Okrem toho bol zistený negatívny vzťah rovnováhy a stresu. Výsledky poukazujú nie len na doležitosť časovej balancie, ale i na naplnenosť času v zmysle uspokojovania sociálnych potrieb spojených s oblasťami života a prinášajú implikácie pre ďalší výskum na poli osobnostných štruktúr.
Klíčová slova: rovnováha životích oblastí, spokojenost se životem, naplněnost potřeb, stres
Gröpel, Peter (2006). Rovnováha životných oblastí vo vzťahu k naplnenosti potrieb a spokojnosti so životom . Československá psychologie, 50(1), 71-83 .

Abstract not available.
Keywords: work-life balance, life satisfaction, needs fulfillment, stress