Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z klinické praxe
Nácvik autogenního tréninku a asertivity u matek dětí s postižením
Cílem této práce bylo zjistit účinnost spojení autogenního tréninku a nácviku asertivity jako protistresových metod u matek dětí s postižením. Zkoumaný soubor tvořilo šedesát jedna žen, jejichž věkový průměr činil třicet osm let. Typ postižení jejich dětí nebyl vyhrazen z důvodu těžké přístupnosti tohoto specifického vzorku. Byly zde tedy zastoupeny matky dětí se sluchovým, zrakovým, mentálním, tělesným i kombinovaným postižením. Jádrem výzkumu byl nácvik autogenního tréninku a asertivity s matkami handicapovaných dětí. V průběhu výzkumu byly aplikovány tyto diagnostické metody: Škála sebeuvědomění, škála SUPOS 7, Dotazník asertivity a Dotazník SOC. Bylo prokázáno, že u matek dětí s postižením došlo po terapeutické intervenci k signifikantnímu zvýšení např. hodnoty psychické pohody a energie, zároveň se snížila hodnota psychické deprese a pocitů vyčerpání a zvýšila se míra asertivity. Na základě získaných výsledků lze kontatovat, že spojení autogenního tréninku a nácviku asertivity je efektivní, obě metody se ve svých účincích navzájem podporují a potencují.
Klíčová slova: postižení, matka, autogenní trénink, trénink asertivity
Otipková, Denisa (2006). Nácvik autogenního tréninku a asertivity u matek dětí s postižením . Československá psychologie, 50(1), 84-94 .

Abstract not available.
Keywords: handicap, mother, autognous training, assertiveness training