Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Tvarový test tvořivosti
Ve výzkumu byly použity experimentální verze dvou testů vytvořených z podnětového materiálu, který nabízí čínský hlavolam Tangram. Předpokládalo se, že by měly různými způsoby postihnout flexibilitu. Jeden z testů - Tangramy - produkce, byl vytvořen po vzoru Guilfordových testů tvořivosti (Hlavsa, Jurčová, 1978), druhý - Tangramy - reprodukce, na základě Luchinsova (1959) pojetí zaměření (v originále "set", "die Einstellung"). Jako kritéria byly použity Ravenovy progresívní matice pro pokročilé, Test koncentrace pozornosti, Zkouška vložených tvarů a Test hravé tvořivosti.
Výzkum byl proveden na souboru 180 studentů gymnázií ve věku 16 - 19 let a výsledky byly zpracovány korelační a explorační faktorovou analýzou.
U obou experimentálních forem testů byla potvrzena jejich reliabilita. U testu Tangramy - produkce byla potvrzena i jeho souběžná validita s kresebným Testem hravé tvořivosti. U testu Tangramy - reprodukce už výsledky nejsou tak jednoznačné. Jistý vztah skóru tohoto testu se skórem flexibility kresebného Testu hravé tvořivosti a obdobným skórem testu Tangramy - produkce sice naznačuje vztah k flexibilitě, ale mnohem těsnější vztahy tohoto skóru ke skórům Progresívních matic a Zkoušky vložených tvarů dávají tušit, že tento test měří ještě něco poněkud jiného, pravděpodobně jiný typ flexibility, projevující se v testech inteligence a nezávislosti na poli.
Klíčová slova: tvořivost, flexibilita, výkonový test, nezávislost na poli, rychlost
Urbánek, Tomáš - Smékal, Vladimír (1996). Tvarový test tvořivosti. Československá psychologie, 40(6), 512-521.

Abstract not available.
Keywords: creativity, flexibility, performance test, field independence, speed