Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Teoretické studie
Rodová analýza jako prostor pro nové epistemologie: Poststrukturalismus a diskurzivní analýza v psychologii
Příspěvek představuje poststrukturalistickou teorii jako jeden z významných směrů současného sociálně vědeckého uvažování a začleňuje ji spolu s feminismem do kontextu kritiky modernistického paradigmatu, která je pro psychologii relevantní především ve vztahu ke kritice esencialistické koncepce subjektu. Na pozadí studia rodových vztahů jsou naznačeny nedostatky tohoto pojetí; přezkoumávány jsou zejména implikace tradičních rodových teorií. V návaznosti na hlavní teoretické zdroje poststrukturalismu je navrhováno přeformulovat rodový subjekt způsobem, který nereprodukuje status quo, ale vytváří prostor pro nové významy a proměny rodové subjektivity. Skrze tematizaci základních poststrukturalistických pojmů autorka ukazuje, jak lze k takové koncepci subjektivity dospět. Je prezentována metoda diskurzivní analýzy jako způsob poststrukturalistického čtení textů, dále jsou uvedeny příklady jejího dosavadního využití v psychologii a cíle, které si tento způsob analýzy klade. Závěrem je naznačena nová cesta, jíž by se psychologický výzkum v souladu s představenou koncepcí mohl v budoucnosti ubírat.
Klíčová slova: poststrukturalismus, feminismus, diskurzivní analýza, subjektivita
Zábrodská, Kateřina (2006). Rodová analýza jako prostor pro nové epistemologie: Poststrukturalismus a diskurzivní analýza v psychologii . Československá psychologie, 50(2), 105-118 .

Abstract not available.
Keywords: poststructuralism, feminism, discourse analysis, subjectivity