Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Interpersonální atraktivita ve virtuálním prostředí
Předmětem předkládaného výzkumu je interpersonální atraktivita ve virtuálním prostředí. Cílem kvalitativního výzkumu byla otázka, podle jakých kritérií si uživatelé na internetu vybírají své komunikační partnery. Bylo realizováno a analyzováno 7 rozhovorů s aktivními uživateli internetu ve věku 19 až 35 let, přičemž při analýze bylo využito metod a postupů zakotvené teorie. Výsledky výzkumu ukazují a popisují následující znaky, které respondenti považují za "virtuálně atraktivní": smysl pro humor, zajímavost, kreativita, inteligence, schopnost používat slova, jistá míra sebeodhalení, virtuální "charisma" a princip podobnosti. Naopak za snižující atraktivitu jsou považovány tyto faktory: posivita, nepřiměřený exhibicionismus a agresivita. Oproti reálnému světu se do popředí dostávají ty charakteristiy. které souvisí s psaným slovem, resp. jsou spojeny rovněž se schopností ovládat počítač, či internet. Důležitou roli při hodnocení atraktivity hraje také princip projekce, kdy se člověk ve virtuálním prostředí musí rozhodovat na základě velmi omezeného množství informací, a proto fantazie či představivost pak doplňují chybějící informace.
Klíčová slova: interpersonální atraktivity, virtuální prostředí, internet, textová komunikace
Šmahel, David - Veselá, Martina (2006). Interpersonální atraktivita ve virtuálním prostředí . Československá psychologie, 50(2), 174-186 .

Abstract not available.
Keywords: interpersonal attraction, virtual environment, internet, text communication