Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Úvahy
Metafory rodových reálií: Protiklad, hlas a farebnosť muža a ženy
Štúdia analyzuje konvenčné a inovačné rodové metafory, ich dosah na konštruovanie rodovej reality v metaforických pojmoch. Rodové metafory protikladu, hlasu a farby ilustrujú sémantiku pohlavia a významové zmeny, založené na metaforickom ponímaní mužskej a ženskej reality. Od metafory rodovej odlišnosti (protiklad) postupuje analýza k metaforám rodovej jedinečnosti (hlas) a rodovej rozmanitosti (farba), kde sú zvažované psychologické a biologické náhľady na mnohopočetnosť rodových realít. Tie sú rámcované úvahami o prirodzenosti metaforickej reprezentácie sveta, o zdrojoch jazykových konvencií a prínose metaforických inovácií pre utváranie rodovej rozmanitosti.
Klíčová slova: rodová realita, metafora protikladu, mužsko-ženská odlišnost, metafora hlasu, rodové sebe-pojetí, metafora barvy, rodový kaleidoskop
Kusá, Daniela (2006). Metafory rodových reálií: Protiklad, hlas a farebnosť muža a ženy . Československá psychologie, 50(2), 187-197 .

Abstract not available.
Keywords: gender reality, metaphor of antonym, male-female distinctiveness, metaphor of voice, gender self-concept, metaphor of color, gender diversity