Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Životní standard, individualistické hodnoty a spokojenost se životem
V práci byl předložen systém těchto čtyř hypotéz: (1) Materialistické hodnoty budou ve Schwartzově systému hodnot (Schwartz, 1992) korespondovat nejsilněji s oblastmi individualistických hodnot, konkrétně s oblastmi označenými jako úspěch, moc a hédonismus. (2) Dimenze "štěstí" Škály materialistických hodnot (Richins a Dawson, 1992) bude vykazovat se spokojeností se životem záporný vztah: čím silněji budou jedinci věřit, že je jejich štěstí závislé na jejich materiální situaci, tím méně budou se svými životy spokojeni. (3) Individualistické hodnoty ze Schwartzova systému hodnot (Schwartz, 1992) budou vykazovat se spokojeností se životem kladný vztah: čím důležitější místo v hierarchii jedinců budou zaujímat individualistické hodnoty, tím budou se svými životy spokojenější. (4) Reciproční suprese: (a) Při kontrole individualistických hodnot se stane záporný vztah mezi materialistickými hodnotami a spokojeností se životem ještě více záporným; (b) Při kontrole materialistických hodnot se stane kladný vztah mezi individualistickými hodnotami a spokojeností se životem ještě více kladným. Tyto hypotézy byly testovány v rámci dotazníkového šetření, jehož se zúčastnilo 195 gymnaziálních a univerzitních studentů. Výsledky jsou zcela v souladu s hypotézami.
Klíčová slova: životní standard, individualistické hodnoty, materialismus, reciproční suprese, spokojenost se životem
Hnilica, Karel - Rendlová, Markéta - Bariekzahyová, Tereza - Hnilica, Marek (2006). Životní standard, individualistické hodnoty a spokojenost se životem . Československá psychologie, 50(3), 201-217.

Abstract not available.
Keywords: life standard, individualistic values, materialism, reciprocal suppression, life satisfaction