Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Časná znalost jazyka: Vývoj receptivní znalosti jazyka v prvních dvou letech života
Přehledová studie podává informaci o metodách a výsledcích výzkumů zaměřených na znalost jazykových pravidel u malých dětí, jejichž schopnost produkovat jazyk je ještě omezená. Článek demonstruje využití metod poslechové a pohledové preference při studiu porozumění jazyku. Pozornost se soustředí na výzkumy, které se zabývaly časnou senzitivitou vůči vodítkům pro segmentaci slov, vůči gramatickým morfémům a slovnímu pořádku. Přehled poukazuje na to, že existují dostatečné doklady o tom, že děti vykazují senzitivitu vůči gramatickým jevům, které samy ještě nedokážou používat v řeči, nebo přímo porozumění těmto jevům.
Klíčová slova: znalost jazyka, receptivní znalost jazyka, vývoj znalosti jazyka
Smolík, Filip (2006). Časná znalost jazyka: Vývoj receptivní znalosti jazyka v prvních dvou letech života . Československá psychologie, 50(3), 238-250 .

Abstract not available.
Keywords: knowledge of language, receptive knowledge of language, development of knowledge of language