Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Ovlivňování výsledku vyšetření osobnosti: Výsledky dotazníku temperamentu a charakteru
Dotazník temperamentu a charakteru (Temperament and Character Inventory; TCI) je poměrně nový, teoreticky podložený nástroj ke zjišťování struktury osobnosti a jejích poruch. Málo je známo o vlivu sociální desirability při situacích výběru na výsledky TCI. Srovnávány jsou tři soubory, lišící se motivací - soubor MISE, skládající se z vojáků před odchodem do zahraničních vojenských operací a vysoce motivovaných k sociálně žádoucímu chování, soubor hospitalizovaných psychiatrických pacientů s dobrovolnou hospitalizací a soubor zdravých osob, u kterých byl TCI sejmut jako dobrovolný nehonorovaný akt spolu se Lži skórem (L skórem). U souboru vojáků má L všechny vztahy k temperamentovým i charakterovým dimenzím signifikantní (p menší než 0,001). Soubor vojáků (N = 718) ukazuje, že L koreluje negativně s Vyhledáváním nového (NS), Vyhýbáním se poškození (HA) a Sebepřesažením (ST) a pozitivně s ostatními dimenzemi. U souboru hospitalizovaných psychiatrických pacientů (N = 138) koreluje L negativně s Vyhledáváním nového a pozitivně se Závislostí na odměně, Sebeřízením a Spoluprací. U kontrol (N = 130) ani jedna z korelací mezi L a sedmi dimenzemi TCI nebyla statisticky významná, ani jedna z korelací se hranici signifikace neblížila, s maximální korelací r = -0,12 mezi Sebepřesažením a L. Všem třem souborům je společný záporný vztah mezi Vyhledáváním nového a L skórem. Je možné, že tato dimenze v sobě obsahuje položky, které nejsou v souladu s představou žádoucího ("správného") chování. V případě dobrovolné psychiatrické léčby je možnost ovlivnění výsledků TCI sociální žádoucností podstatně menší než v situaci výběru. Výsledky studie ukazují na potřebu kontroly vlivu sociální žádoucnosti na výsledky TCI především v situacích, kdy je výsledek vyšetření nějakým způsobem pro probanda důležitý.
Klíčová slova: sociálně žádoucí chování, simulace, Dotazník temperamentu a charakteru (TCI), zkoušková motivace
Preiss, Marek - Novák, Tomáš - Klose, Jiří - Šamánková, Dita - Březinová, Kristína - Štěpánková, Hana (2006). Ovlivňování výsledku vyšetření osobnosti: Výsledky dotazníku temperamentu a charakteru . Československá psychologie, 50(3), 251-261 .

Abstract not available.
Keywords: social desirability, simulation, Temperament and Character Inventory, selection situation