Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Vztahy spolužáků k dyslektickému vrstevníkovi
Dyslexie je specifická porucha čtení, která patří do kategorie poruch jazyka a řeči. Může mít i další příznaky, které mohou být subjektivně i sociálně znevýhodňující, a ve svém součtu či interakci mohou zvyšovat riziko výukového i sociálního selhání. Cílem studie bylo zjištění názoru dětí a dospívajících na problémy, které dyslexie přináší v běžném životě školáka, a zachycení jejich zkušeností s chováním učitelů i rodičů k dyslektikům. Adekvátní názor na potíže dyslektických spoluřáků se stabilizuje na konci školní docházky. Tendence interpretovat jejich problémy v učení jako důsledek nedostatečné motivace přetrvává po celou dobu. Čeští školáci nejsou k dyslektikům zvlášť kritičtí a odmítaví, považují je za celkem sympatické jedince, kteří se v ničem podstatném neliší od ostatních. Uvědomují si, že učitelé dyslektiky zvýhodňují, ale v průběhu dospívání se mění způsob interpretace takového chování: dospívající je chápou jako nutnou diferenciaci přístupu k různě disponovaným žákům. Pouhá porucha čtení, pokud není spojena s dalšími problémy, nepředstavuje ve vrstevnické skupině větší sociální znevýhodnění.
Klíčová slova: dyslexie, hodnocení dyslektiků, spolužáci dyslektiků, sociální postavení dyslektiků, hodnocení chování učitelů
Vágnerová, Marie (2006). Vztahy spolužáků k dyslektickému vrstevníkovi . Československá psychologie, 50(4), 311-326 .

Abstract not available.
Keywords: dyslexia, assessment of dyslexics, classmates of dyslexics, social position of dyslexics, assessment of teachers´ behaviour