Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Specifický vliv otcovské a mateřské mluvy v počátcích řečového vývoje
Studie si klade za cíl seznámit čtenáře s počátečními, především ranými vývojovými etapami řečového vývoje. Vybrané teoretické přístupy k vývoji řeči jsou zmíněny pouze okrajově, vzhledem k tomu, že aktuálně je mnohem více akcentován interdisciplinární přístup a nové technologie výzkumu i nové teoretické přístupy přinášejí mnohé zcela nové pohledy na problematiku řečového vývoje. Stejně tak uvedení některých spekulací o tom, jak pravděpodobně probíhá osvojení si řeči v prvních letech života, je aktuálně revidováno novými poznatky. Důraz je v textu kladen na předřečové projevy dítěte, na rodičovský význam při osvojování řeči se snahou vyzdvihnout specifika mateřské a otcovské mluvy a na relativně detailnější popis charakteristických znaků "řeči zaměřené na dítě". Ačkoliv se v textu popisuje řečový vývoj od narození do nástupu do školy, nejsou uváděny žádné kvantifikace řečové produkce dítěte, neboť se informace v této oblasti značně liší návazně na konkrétně realizované výzkumné projekty.
Klíčová slova: předřečové projevy, na dítě zaměřená řeč, specifika otcovské a mateřské mluvy
Šulová, Lenka (2006). Specifický vliv otcovské a mateřské mluvy v počátcích řečového vývoje . Československá psychologie, 50(4), 327-341 .

Abstract not available.
Keywords: before-speech communication, child-centred speech, specifics of fatherly and motherly speech