Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
K problematice substitučních deliktů
Článek navazuje na dřívější studii autora o substitučních krádežích (Balaštík, 1988) a kazuisticky demontruje některé další typy substitučních deliktů (agresivní přestupky, útěky a lhaní). Tyto delikty nemají egoistické motivy, ale náhradně a nespecificky uspokojují vyšší citově sociální potřeby, které jedinec nedokáže či nemůže saturovat sociálně přijatelným způsobem. Je poukázáno na užitečnost diferenciace těchto přestupků ve spektru anormativního chování z hlediska psychoterapie a prevence.
Klíčová slova: poruchy chování, neurotická delikvence, psychická deprivace
Balaštík, Drahomír (1996). K problematice substitučních deliktů. Československá psychologie, 40(6), 529-533.

Abstract not available.
Keywords: behaviour disorders, neurotic deliquency, mental deprivation