Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Prokrastinace: Validizace sebeposuzovací škály na populaci studentů vysokých škol
Badatelský zájem o prokrastinaci lze pozorovat od 60. let minulého století. Prokrastinace, otálení před započetím práce nebo během dokončování nějakého úkolu, je v populaci studentů vysokých škol poměrně rozšířena. V článku představujeme přehled problematiky prokrastinace, který vychází z výsledků empirického výzkumu v oblasti prokrastinace. Prokrastinace je pro svou intraindividuální povahu obvykle zjišťována pomocí sebeposuzovacích škál. Autoři se pokusili validizovat sebeposuzovací škály prokrastinace na studentech českých vysokých škol. Studie měla kvantitativní a kvalitativní část. Dotazníková část byla provedena se 447 studenty vysokých škol (332 žen a 115 mužů), průměrný věk byl 22,3 let. Platnost škály byla ověřována také kvalitativním interview s participanty (8 mužů a 7 žen) ve věku od 22 do 27 let. Z výsledků vyplývá, že nejvalidnější metodou pro zjišťování prokrastinace v českém prostředí je Škála prokrastinace pro studenty.
Klíčová slova: prokrastinace, sebeposuzovací škála, Big Five, validita, reliabilita
Gabrhelík, Roman - Vacek, Jaroslav - Miovský, Michal (2006). Prokrastinace: Validizace sebeposuzovací škály na populaci studentů vysokých škol . Československá psychologie, 50(4), 361-371 .

Abstract not available.
Keywords: procrastination, self-assessment scale, Big Five, validity, reliability