Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z klinické praxe
Vybrané psychosociální souvislosti a kvalita života u souboru pacientů s implantovaným kardiostimulátorem
Klinická praxe dovoluje použít k léčbě klinicky signifikantní bradyarytmie u značné části pacientů jak jednodutinový - komorový stimulační systém, tak dvoudutinový kardiostimulační systém. Jsou známa data o kvalitě života ze souborů nemocných s implantovaným kardiostimulátorem v západní Evropě, ale doposud nejsou známa data o kvalitě života pacientů v České republice zejména u pacientů s permanentní fibrilací síní. Celkově bylo sledováno 150 pacientů, kterým byl implantován kardiostimulátor a splnili vstupní a vylučovací kritéria. Probandi byli vyšetřeni před implantací kardiostimulačního systému a za 6 - 10 týdnů po implantaci. Vyšetření bylo provedeno formou dotazníku v modalitách kvality života, sociální podpory, lokalizace kontroly a symptomů deprese. Z výsledků plyne, že implantace kardiostimulačních systémů u pacientů nad 74 let vede pouze k částečnému zlepšení kvality života v modalitách zvýšení úrovně sociální opory a posílení vnitřní lokalizace kontroly. Při analýze podskupin byla nalezena lepší kvalita života v modalitách zvýšení úrovně sociální opory a posílení vnitřní lokalizace kontroly pacientů s permanentní fibrilací síní po implantaci kardiostimulačních systémů. U ostatních diagnóz bylo nalezeno statisticky signifikantní zlepšení pouze v modalitě sociální opory.
Klíčová slova: kvalita života, kardiostimulátor, fibrilace síní, psychosociální charakteristiky
Heřman, Dalibor - Kebza, Vladimír (2006). Vybrané psychosociální souvislosti a kvalita života u souboru pacientů s implantovaným kardiostimulátorem . Československá psychologie, 50(4), 372-381 .

Abstract not available.
Keywords: quality of life, cardio-stimulator, fibrilation of chambers, selected psychosocial characteristics