Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Vrstevnická konformita jako faktor rizikového chování mladistvých: struktura, zdroje, dopady
Studie se zabývá vrstevnickou konformitou adolescentů z hlediska její struktury, zdrojů a vztahu k rizikovému chování. Výzkumný soubor tvořil vzorek 845 čtrnáctiletých žáků navštěvujících deváté třídy základních škol, resp. jejich akvivalenty na jiných typech škol v krajských městech České republiky, který byl získán v rámci mezinárodního projektu SAHA. Škála zjišťující obecnou úroveň vrstevnické konformity byla pomocí faktorové analýzy rozložena do dvou složek odrážejících konformitu v oblasti sexuálního chování a v oblasti užívání návykových látek. Na základě příslušných faktorových skórů byly identifikovány tři typy osob: typ charakteristický vysokou mírou vrstevnické konformity v obou oblastech; typ s vysokou mírou vrstevnické konformity v sexuální oblasti a typ s nízkou konformitou v obou oblastech. Zjištěné typy se lišily ve výchovných stylech uplatňovaných v rodině, zejména typ s vysokou mírou konformity v obou sledovaných oblastech vrstevnické konformity se vyznačoval nižší vřelostí, zájmem a konzistencí ve výchově. V rámci tohoto typu bylo zjištěno větší zastoupení osob častěji užívajících cigarety, alkohol a jiné návykové látky.
Klíčová slova: vrstevnická konformita, vrstevnický tlak, styly výchovy, rizikové chování
Jelínek, Martin - Květon, Petr - Vobořil, Dalibor - Blatný, Marek - Hrdlička, Michal (2006). Vrstevnická konformita jako faktor rizikového chování mladistvých: struktura, zdroje, dopady. Československá psychologie, 50(5), 393-404 .

Abstract not available.
Keywords: peer conformity, peer pressure, parenting styles, risk behavior