Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Typologie osob: Aplikace shlukové analýzy v NEO osobnostním inventáři
Příspěvek je věnován typologickému přístupu ke zkoumání osobnosti. Ověřujeme, zda lze tři osobnostní typy (resilients, undercontrolled a overcontrolled) zaznamenat také u českých respondentů. Prezentujeme výsledky shlukové analýzy založené na odpovědích na položky NEO osobnostního inventáře (NEO-PI-R) od 2279 českých respondentů ve věku od 14 do 83 let. Nejvyšší míra koeficientu kappa určujícího míru replikovatelnosti shluku byla zaznamenána pro tříshlukové řešení; replikovalo se rovněž řešení se čtyřmi shluky. V tříshlukovém řešení charakterizují první typ (N = 770) jedinci s vysokou mírou neuroticismu a otevřenosti vůči zkušenosti a současně nízkou mírou svědomitosti. Zbývající dvě charakteristiky pětifaktorového modelu - extraverze a přívětivost, jsou ve středním pásmu. Do druhého typu (N = 755) vstupují jedinci, pro které je charakteristická zejména nízká míra otevřenosti vůči zkušenosti, extraverze, neuroticismu a přívětivosti, kdežto mírou svědomitosti spadají do středního pásma. Pro třetí typ (N = 763) je charakteristická nízká míra neuroticismu a vysoká míra ostatních charakteristik pětifaktorového modelu. V tříshlukovém řešení lze identifikovat pouze typ označovaný resilients, zatímco obvyklý profil osobnostních charakteristik overcontrolled a undercontrolled se ve dvou zbývajících typech promíchal.
Klíčová slova: osobnostní typy, pětifaktorový model osobnosti, resilients, overcontrolled, undercontrolled, NEO-PI-R
Hřebíčková, Martina - Urbánek, Tomáš (2006). Typologie osob: Aplikace shlukové analýzy v NEO osobnostním inventáři. Československá psychologie, 50(5), 405-418 .

Abstract not available.
Keywords: personality types, Five Factor Model of Personality, Resilients, Overcontrolled, Undercontrolled, NEO-PI-R