Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Dotazník profesijných intencií (DPI) - faktorová štruktúra, reliabilita a konštruktová validita
V príspevku je prezentovaný nový nástroj na meranie profesijného zamerania osoby prostredníctvom zisťovania profesijných intencií osoby. Teoretickým východiskom je predpoklad, že vyjadrený záujem a profesijný záujem sú dva odlišné konštrukty a že zisťovanie vyjadreného záujmu v zmysle intencie vykonávať určitý druh činnosti, može byť rovnako užitočné ako zjisťovanie profesijných záujmov. Dotazník profesijných intencií (DPI), ako bol nový dotazník pomenovaný, vznikol ako hybridný nástroj - využitím itemov viacerých dotazníkov profesijných záujmov a súčasne ich reformuláciou v tom zmysle, aby boli vyjadrením intencie osoby vykonávať opytovanú činnosť. Pomocou exploratívnej faktorovej analýzy bolo extrahovaných sedem faktorov, ktoré reprezentujú sedem oblastí profesijných intencií. Dokumentované sú psychometrické vlastnosti itemov, hodnoty reliability a hodnoty jedného z aspektov konštruktovej validity škál dotazníka. Diskutovaná je vhodnosť merania profesijných intencií a navrhnutý bol ďalší postup vývoja dotazníka.
Klíčová slova: profesní zájmy, vyjádřený zájem, profesní intence
Džuka, Jozef (2006). Dotazník profesijných intencií (DPI) - faktorová štruktúra, reliabilita a konštruktová validita . Československá psychologie, 50(5), 446-457 .

Abstract not available.
Keywords: profession interests, expressed interest, profession intentions