Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Diagnóza a věk moderují vztah mezi zdravím, emočním životem a spokojeností se životem
Výsledky výzkumů vedou k závěru, že oproti očekávání nemají změny objektivního zdraví, k nimž dochází vlivem nemocí nebo stárnutí organismu, výraznější vlivy na pocity životního štěstí. V této práci byla předložena jako dílčí vysvětlení této inkonsistence teorie usnadněné adaptace. Podle ní usnadňují normativní očekávání spjatá právě s těmi faktory, které vedou ke zhoršení objektivního zdraví, adaptaci na toto zhoršení. Spojení somatických problémů a fyzických omezení s diagnózou a/nebo věkem má za následek řadu pozitivních změn. Jedinec získá vysvětlení pro své bolesti, únavu a jiné problémy, prostředky k jejich kontrole a rovněž určitou představu o prognóze. Zdravotní stav a věk mohou navíc vést k restrukturaci cílů a repriorizaci hodnot. Příznivý efekt může mít i to, že tito jedinci srovnávají své zdraví s lidmi, kteří mají stejnou diagnózu, případně s vrstevníky, nikoli s lidmi zdravými a mladšími. Znalost diagnózy a věk moderují v této teorii vztah mezi subjektivními zdravotními problémy (HRQOL) a emočním životem a spokojeností se životem. Při nízkých úrovních HRQOL mají jedinci s diagnostikovanými nemocemi a jedinci starší příznivější emoční bilanci a jsou se svými životy spokojenější než jedinci mladší a jedinci bez diagnóz. Tyto teze byly testovány na vzorku dospělé populace (N = 1307). V tomto souboru se celkem cca 40 % jedinců aktuálně léčilo na nějakou nemoc, jejíž povahu byli schopni udat. Výsledky jsou s hypotézami ve velmi dobré shodě.
Klíčová slova: diagnóza, objektivní zdraví, emoční bilance, spokojenost se životem
Hnilica, Karel (2006). Diagnóza a věk moderují vztah mezi zdravím, emočním životem a spokojeností se životem . Československá psychologie, 50(6), 489-506 .

Abstract not available.
Keywords: age, diagnosis, objective health, emotional balance, life satisfaction