Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Osobnostní a zájmové charakteristiky rozumově nadaných školsky podvýkonných žáků
V příspěvku je prezentována jedna z prvních studií realizovaných v našich podmínkách, která zkoumá problematiku podvýkonu. Cílem bylo identifikovat podvýkonné žáky a popsat jejich osobnostní a zájmové charakteristiky. Výzkumný soubor tvořilo 205 žáků ve věku 12-13 let. Byly použity následující metody: česká verze Meiliho Analytického testu inteligence, česká verze Eysenckova osobnostního dotazníku pro děti a Inventář zájmových zaměření pro profesionální orientaci žáků ZŠ. Dále byl měřen školní výkon (známky z loňského školního roku). Výsledky prokázaly existenci podvýkonu u rozumově nadaných žáků. Rozdíly v osobnostních charakteristikách těchto žáků nebyly významné. Vyšší míra teoretických zájmů u nadaných žáků podvýkonných v přírodovědných předmětech poukazuje na jejich odlišné zájmové zaměření. Empirická data naznačují existenci tzv. "nadvýkonu", tj. jevu, kdy žáci dosahují výrazně lepších známek, než odpovídá jejich intelektovým schopnostem.
Klíčová slova: podvýkon, nadání, osobnost, zájmy
Dvořáková, Jana - Portešová, Šárka - Budínová, Lenka - Tyrlík, Mojmír (2006). Osobnostní a zájmové charakteristiky rozumově nadaných školsky podvýkonných žáků . Československá psychologie, 50(6), 522-532 .

Abstract not available.
Keywords: underachievement, giftedness, personality, interests