Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Školní podvýkonnost a subjektivní míra depresivních symptomů
Studie se zabývá vztahem depresivních symptomů ke školnímu výkonu a podvýkonnosti, operacionalizované jako rozpor mezi intelektovým potenciálem a školním prospěchem. Výběrový soubor 636 pražských žáků ve věku 9 až 11 let byl individuálně vyšetřen pomocí Sebeposuzovací škály depresivity pro děti (Children´s Depression Inventory - CDI) a Pražského dětského Wechslera (PDW). Dále byl registrován věk, pohlaví a známkový průměr na posledním vysvědčení. Výsledky ukázaly, že míra depresivní symptomatiky souvisela se školním výkonem, a to i při kontrolovaném vlivu IQ. Z pěti subškál dotazníku CDI jsme nalezli nejsilnější vztah ke školnímu výkonu u subškály Nevýkonnost. Podvýkonní žáci dosahovali, podobně jako žáci s horším školním prospěchem, vyšších celkových skórů CDI než skupina dětí s neproblematickým školním výkonem. Detailnější analýza ukázala, že uvedené rozdíly by se neobjevily, pokud by dotazník CDI neobsahoval subškálu Nevýkonnost, která měří psychosociální problémy spojené s výkonností, které nemusí nutně souviset s depresivními symptomy. Toto zjištění zpochybňuje pojímání podvýkonných žáků jako celkově náchylnějších k depresivní symptomatice. V dalším výzkumu podvýkonných by bylo vhodné zaměřit se na hlubší prozkoumání oblasti, která je sledována subškálou Nevýkonnost, a na porozumění specifickým podmínkám vzniku a fungování jejího vztahu ke školnímu výkonu, resp. podvýkonnosti.
Klíčová slova: depresivní symptomy, školní výkon, školní podvýkonnost
Fráňová, Lenka - Lukavský, Jiří - Preiss, Marek (2006). Školní podvýkonnost a subjektivní míra depresivních symptomů . Československá psychologie, 50(6), 533-542 .

Abstract not available.
Keywords: CDI, depressive symptoms, school achievement, school underachievement