Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Co (ne)dokáže instrumentální obohacování Reuvena Feuersteina
Článek shrnuje data z ročního hodnocení programu instrumentálního obohacování na české základní škole. Bylo navrženo ověřit pozitivní účinek výcviku v instrumentálním obohacování na poznávací schopnosti a školní výsledky kulturně (romské děti) a sociálně (české děti s nízkým sociálně-ekonomickým statusem) znevýhodněných děti. Autorku zajímaly rozdíly mezi experimentální (N = 9) a kontrolní (N = 9) skupinou ve výkonech v hodnotící baterii metod před a po intervenci (kvantitativní analýza: neparametrický Man-Whitneyho U test) a také ve změnách na úrovni chování dětí a strategií řešení obecných problémů, které nastaly jako výsledek intervence (kvalitativní analýza založena na zápiscích ze školních hodin, pozorováních během hodnocení některými testy z hodnotící baterie). Hodnotící baterie sestávala z měr poznávacích schopností a IQ, školních výkonových testů a měr sebehodnocení. Analýzy odhalily významné rozdíly ve výkonech v testu plynulosti čtení ve prospěch experimentální skupiny a také zlepšení v některých testech poznávacích schopností. Pozitivní účinek výcviku byl prokázán také na úrovni strategií učení a řešení problémů dítětem.
Klíčová slova: kognitivní funkce, Feuersteinovo instrumentální obohacování, sociálně a kulturně znevýhodněné děti
Málková, Gabriela (2006). Co (ne)dokáže instrumentální obohacování Reuvena Feuersteina . Československá psychologie, 50(6), 543-556 .

Abstract not available.
Keywords: cognitive functions, Feuerstein´s Instrumental Enrichment, socially and culturally disadvantaged children