Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Minimální věcně významné změny v diagnostikované kvalitě života
Přehledová studie sestává z šesti částí. V úvodu autoři upozorňují, že statistická významnost změny v ukazatelích kvality života není totožná s klinicky významnou změnou. Kladou otázku, jak mezi všemi klinickými změnami určit tu nejmenší významnou, smysluplnou změnu. V druhé části podávají přehled různých označení pro tuto změnu. Ve třetí části uvádějí tři typy změn: změnu stanovenou vzhledem ke kritériu (criterion-referenced change), změnu stanovenou vzhledem k přesnosti měrného nástroje (precision-referenced change) a konečně změnu stanovenou kompozitně, kdy se integrují oba uvedené přístupy. Čtvrtá část podává - s oporou o odbornou literaturu - přehled konkrétních metod pro stanovení minimální změny a přibližuje jejich výhody i nevýhody. Pátá část shrnuje pokusy o obecnější stanovení změny, a to pomocí procent, velikosti účinku a pomocí standardní chyby měření. Poslední část se zamýšlí nad úskalími, která se objevují, když se snažíme změřit minimální klinicky významnou změnu. Postupně se diskutují tyto problémy: vztah mezi zdravotním stavem jedince a jím uváděnou kvalitou života, vztah mezi závažností změny a kontextem změny, použité teorie změny, citlivosti daného dotazníku, směru změny (zlepšení, zhoršení), prostoru pro změnu a regrese k průměru.
Klíčová slova: kvalita života, kvalita života související se zdravím, minimální klinicky významný rozdíl, minimální klinicky smysluplný rozdíl, měření
Mareš, Jiří - Urbánek, Tomáš (2006). Minimální věcně významné změny v diagnostikované kvalitě života . Československá psychologie, 50(6), 557-568 .

Abstract not available.
Keywords: quality of life, health-related quality of life, minimal clinical important difference, minimal clinical meaningful difference, measurement