Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Psychologie a "common sense"
Autoři se ve své studii zabývají common sense a jeho rolí ve vědecké psychologii. Common sense je zde definován jako síť základních logických vztahů zakódovaných v jazyce, které jsou sdíleny všemi kompetentními uživateli daného jazyka. Autoři poukazují na skutečnost, že common sense není v psychologii cíleně uvědomován a využíván. Psychologové ve svých výzkumech ověřují hypotézy, k jejichž potvrzení často stačí úsudek, jehož logicky nutné závěry jsou obsahem všeobecně sdíleného common sense. Tato tendence je v článku dokumentována na několika známých teoriích. Common sense je při jejich analýze použit jako metodologický prostředek důkazu pseudoempiričnosti uvedených přístupů. Jak v teoretické, tak v aplikované psychologii vede jeho reflexe k přesnější formulaci hypotéz. Zároveň však autoři zdůrazňují, že common sense nelze použít jako vševysvětlující princip pro jakoukoli oblast v psychologii.
Klíčová slova: common sense, jazyk vědy, přirozený jazyk, metateorie
Čermák, Ivo - Šikl, Radovan (1996). Psychologie a "common sense". Československá psychologie, 40(1), 46-54.

Abstract not available.
Keywords: common sense, language of science, natural language, metatheory