Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Klinický stres, emoce a fenotyp lymfocytů v periferní krvi
Cílem studie bylo zjistit, zda a jakým způsobem ovlivní psychický stres způsobený sdělením diagnózy maligního onemocnění s nutností operačního výkonu distribuci hlavních podtříd lymfocytů v periferní krvi. Soubor tvořilo 10 pacientů s maligním onemocněním (karcinom prsu a kolorektální karcinom) a 9 pacientů operovaných pro život neohrožující stavy. Krev byla pacientům odebrána bezprostředně po sdělení histologicky potvrzené diagnózy a za 14 dnů po operaci. Psychický stav byl zjišťován pomocí sebeposuzovacích škál při příjmu pacienta a po sdělení diagnózy. Hodnocena byla obvyklá a aktuální úroveň úzkosti, smutku, hněvu a aktuální úroveň pacientova strachu prožívaného v souvislosti s onemocněním. Počet leukocytů v okamžiku sdělení diagnózy pozitivně koreloval s obvyklou úrovní úzkosti a smutku. Hladina kortizolu korelovala pozitivně se zastoupením CD8+ T lymfocytů a negativně se zastoupením CD4+ T lymfocytů. Za 14 dnů po operaci při adjustaci k ostatním faktorům pozitivně koreloval 1) celkový počet T lymfocytů s aktuálním i obvyklým prožíváním smutku; 2) zastoupení CD4+ T lymfocytů s aktuálním prožíváním úzkosti, smutku, strachu a hněvu; 3) počet leukocytů s obvyklou úrovní úzkosti. Získané výsledky svědčí o tom, že psychický stav a reaktivita pacienta může významným způsobem ovlivnit počet leukocytů a zastoupení hlavních podtříd lymfocytů v periferní krvi i v poměrně značném časovém odstupu od operačního zákroku a to i u pacientů s benigním onemocněním.
Klíčová slova: psychický stres, imunita, lymfocyty, úzkost, kortizol, maligní onemocnění
Křikava, Karel - Dostál, Miroslav - Balcar, Karel - Yamamotová, Anna - Rokyta, Richard (2007). Klinický stres, emoce a fenotyp lymfocytů v periferní krvi . Československá psychologie, 51(1), 12-21 .

Abstract not available.
Keywords: psychological stress, immunity, lymphocytes, anxiety, cortisol, malignant diseases