Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Kouření u adolescentů: Ověřování metodiky a základních teoretických předpokladů transteoretického modelu
Transteoretický model popisuje, jak lidé mění své chování. Autoři sledovali, jak je tomu u kuřáckého návyku. Model dává do vztahu faktory, které se významně spolupodílejí při procesu změny. Intervence vycházející z teoretických předpokladů transteoretického modelu vyžaduje měřící nástroje, které pomáhají tyto faktory a procesy sledovat a hodnotit v průběhu terapie zaměřené na změnu rizikových vzorců chování, v tomto případě kouření. Cílem práce bylo ověřit překlad původní metodiky pro kuřáky na vybraném vzorku adolescentů. Současný překlad metodiky sestává ze tří částí: Škála fází změny, Škála pokušení, Škála rozhodování. Celkový počet osob ve vzorku čítal 646 studentů středních škol, z toho 364 nekuřáků a 282 současných a bývalých kuřáků. Podařilo se vyzkoušet a ověřit základní nástroj, který je nezbytný pro přípravu budoucích intervencí postavených na základech transteoretického přístupu a referovat o základních psychometrických vlastnostech stávající verze dotazníku. Dále se podařilo nastínit některá specifika kuřáckého chování českých adolescentů a informovat o metodologických obtížích transteoretického modelu.
Klíčová slova: transteoretický model, škála rozhodování, škála pokušení, fáze změny, kuřácké chování
Světlák, Miroslav - Konečný, Štěpán - Kukleta, Miloslav (2007). Kouření u adolescentů: Ověřování metodiky a základních teoretických předpokladů transteoretického modelu . Československá psychologie, 51(1), 22-31 .

Abstract not available.
Keywords: transtheoretical model, Decisional Balance Scale, Temptation Scale, stage of change, smoking behaviour