Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Rizikové faktory užívania drog dispievajúcimi
Štúdia prezentuje existujúci stav poznania rizikových faktorov užívania drog jako formu rizikového správania sa dospievajúcich v individuálnej, interpersonálnej a environmentálnej oblasti (rodina, škola, spoločnosť). Venuje pozornosť všeobecnému deviačnému syndrómu a konštruktu všeobecnej náklonnosti k užívaniu drog. Zdorazňuje potrebu sledovania interakcií a potencií zmien rizikových faktorov, moderátorov a mediátorov užívania drog dospievajúcimi. Formuluje odporúčania pre prevenciu drogových závislostí.
Klíčová slova: rizikové faktory, protektivní faktory, užívání drog, prevence
Orosová, Oåga - Gajdošová, Beáta - Madarasová-Gecková, Andrea - Van Dijk, Jitse P. (2007). Rizikové faktory užívania drog dispievajúcimi . Československá psychologie, 51(1), 32-47 .

Abstract not available.
Keywords: risk factors, protective factors, drug use, prevention