Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Vzťah hodnot, cieåov a subjektívnej pohody
Článok sa zameriava na problematiku subjektívnej pohody. Uvedené a stručne charakterizované sú dva základné prístupy k subjektívnej pohode (bottom-up a top-down prístup). V článku sú analyzované doterajšie poznatky o vzťahu hodnot a cieľov, dvoch z top-down faktorov. Následne je pozornosť venovaná vzťahu hodnot a subjektívnej pohody a vzťahu cieľov a subjektívnej pohody. Prezentované sú argumenty pre tézy, ktoré budú empiricky skúmané. Týmito tézami sú: 1) hodnoty ovplyvňujú voľbu cieľov, 2) kongruencia a inkongruencia hodnot a cieľov majú vzťah k subjektívnej pohode.
Klíčová slova: subjektivní pohoda, hodnoty, cíle, kongruencie hodnot a cílů
Schusterová, Nikoleta (2007). Vzťah hodnot, cieåov a subjektívnej pohody . Československá psychologie, 51(1), 48-57 .

Abstract not available.
Keywords: subjective well-being, values, goals, congruency of values and goals