Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z klinické praxe
Některé charakteristiky suicidálního jednání u dětí a adolescentů
Autoři se zabývají suicidálním jednáním u dětí a adolescentů. Vyšetřili 38 pacientů (7 chlapců a 31 dívek) hospitalizovaných v roce 2004 po suicidálním pokusu na Dětské pychiatrické klinice FN Motol. V uvedeném souboru převažoval způsob provedení intoxikací medikamenty (31 osob, tj. 81 %), častým motivem sebevražedného jednání byly konflikty rodinné, nezřídka v kombinaci s konflikty partnerskými a vrstevnickými. Jako aktuální psychopatologické projevy byla v 79 % zjištěna depresivní symptomatika a v 39 % poruchy chování. Z disharmonických osobnostních rysů převažovala impulzivita a sensitivita. Patrný je rizikový faktor dysfunkční rodiny.
Klíčová slova: suicidální pokus, dítě, adolescent, psychopatologie, osobnost
Koutek, Jiří - Kocourková, Jana (2007). Některé charakteristiky suicidálního jednání u dětí a adolescentů . Československá psychologie, 51(1), 72-79 .

Abstract not available.
Keywords: suicidal attempt, child, adolescent, psychopathology, personality