Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Úvaha
Autenticita a kult individuality
Autorka podáva náčrt moderného diskurzu autenticity, vrátane existencialistického, pragmatistického a postmoderného prístupu, zahrňajúci aj jeho konzervatívnych kritikov, pričom sa prikláňa na stranu konceptov, ktoré považujú tento ideál naďalej za legitímny, a v tom sa opiera o kontext chápania pojmu originality. Špecifikum súčasného humanizmu vidí v úsilí prinavrátiť človeku jeho celistvosť a jeho životu zmysluplný obsah, čo v kontexte s inými prístupmi ilustruje najmä príkladmi konceptov z oblasti pychológie (Rogers, Maslow) a etiky (Taylor), ktoré považujú autentické vyjadrenie prirodzenosti človeka za psychologickú potrebu a etickú výzvu.
Klíčová slova: autenticita, humanistická psychologie, originalita, etika autenticity, estetizace etického
Šulavíková, Blanka (2007). Autenticita a kult individuality . Československá psychologie, 51(1), 80-90 .

Abstract not available.
Keywords: authenticity, humanistic psychology, originality, ethics of authenticity, aesheticization of the ethical