Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Rozmrzelost z hluku: Konceptualizace a prediktory psychosociální povahy
Vznik rozmrzelosti z hluku je kromě fyzikálních vlastností hluku ovlivněn také řadou faktorů psychosociální povahy. Sociální faktory se týkají celých skupin obyvatel a zahrnují zejm. hodnocení hluku, důvěru v úřady, historii hlukové expozice a očekávání týkající se dalšího vývoje hlukové situace. Osobní proměnné tvoří zdroj interindividuální variability a zahrnují citlivost k hluku, vnímané ohrožení, vnímanou kontrolu, kapacitu zvládání a také náladu či interakci hluku s prováděnou nebo zamýšlenou činností, Rozmrzelost z hluku není jednotný koncept. Rozbor různých hledisek ukazuje, že hluk ovlivňuje rozmrzelost čtyřmi různými, ale vzájemně provázanými cestami: percepční nepříjemností, interferencí s činnostmi, prožitkovým aspektem stresové reakce a sémantickým významem.
Klíčová slova: environmentální hluk, rozmrzelost z hluku, sociální prediktory, osobní prediktory, citlivost k hluku
Řiháček, Tomáš (2007). Rozmrzelost z hluku: Konceptualizace a prediktory psychosociální povahy . Československá psychologie, 51(2), 117-128 .

Abstract not available.
Keywords: environmental noise, noise annoyance, social predictors, personal predictors, noise sensitivity