Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Objektivní projevy volních faktorů u adolescentů zneužívajících drogy
Rozsáhlé sociologické průzkumy dokumentují rychlé zvyšování počtu mladých lidí, kteří se dostali do vážných nesnání v důsledku nadměrného užívání drog. V širokém spektru podmínek, které ovlivňují vznik a upevňování škodlivých návyků má důležité místo oslabená schopnost sebekontroly některých adolescentů.
Z klientů psychoterapeutického oddělení pražského Střediska pro mládež byla vybrána skupina 51 osob (26 mužů, 25 žen), s nimiž bylo provedeno laboratorní vyšetření schopnosti vyvíjet volní úsilí a zároveň vědomě kontrolovat prováděnou činnost. Stejné vyšetření absolvovala také kontrolní skupina osob (26 mužů, 22 žen); šlo o stejně staré studenty nebo absolventy středních škol, kteří neměli zjevné problémy v chování (jako symptom drogové závislosti).
Počítačová metoda TVOR umožňuje automatizovanou prezentaci úkolových situací, podává probandovi zpětné informace o jeho výkonech a počítačový program průběžně vyhodnocuje tempo, produktivitu, kvalitu a efektivnost jeho činnost. Modelovou činností v laboratoři bylo generování číselných řad buďto v podmínkách přesně zadaných examinátorem, anebo podle toho, jak si proband sám naplánoval střídání a trvání subtestů.
Srovnání informací o "závislých" a kontrolních osobách ukázalo výrazné a statisticky průkazné rozdíly v indikátorech volního úsilí. Získané výsledky naznačují, že volní úsilí je nezbytné také k tomu, aby funkce vědomé kotroly aktivit nabyla účinnosti. Data z provedeného experimentu jsou prezentována v 7 tabulkách a 4 grafech.
Výsledky provedeného výzkumu lze využít k různým účelům: v souvislosti s prevencí drogových a jiných závislostí, při diagnostikování schopnosti vyvíjet volní úsilí a zároveň cílevědomě kontrolovat vlastní činnost, k dílčímu doplnění psychologických poznatků o lidské vůli.
Klíčová slova: volní faktory, sebekontrola, drogová závislost, adolescenti, psychodiagnostický experiment, testování pomocí PC
Brichcín, Milan - Čadová, Iveta - Zýka, Jaromír (1997). Objektivní projevy volních faktorů u adolescentů zneužívajících drogy. Československá psychologie, 41(1), 1-29.

Abstract not available.
Keywords: will-factors, self-control, drug-addiction, adolescents, test of volitional regulation, computer-based methods