Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Genderový vývoj: Nejvýznamnější teorie a výzkum
Stať se zabývá nejdůležitějšími teoriemi a výzkumy genderového vývoje, přičemž jsou také uvedeny nejzávažnější námitky, které byly proti nim vzneseny. Pozornost je věnována jak biologickým teoriím genderového vývoje, kam řadíme hlavně sociobiologii a psychoanalýzu, tak i teoriím kladoucím důraz především na společenské faktory ve vývoji genderu - teorii sociálního učení a kognitivně vývojovým teoriím.
Klíčová slova: femininita-maskulinita, genderový vývoj, genderová identita, genderové rozdíly, genderové role
Wyrobková, Adriana (2007). Genderový vývoj: Nejvýznamnější teorie a výzkum . Československá psychologie, 51(2), 141-152 .

Abstract not available.
Keywords: feminity-masculinity, gender development, gender identity, gender differences, gender roles