Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z klinické praxe
Distribuce některých proměnných ve výběru psoriatiků a jejich modifikace skupinovou psychoterapií
Článek informuje o psychologické části širšího výzkumu "Kvalita života pacientů s psoriasis vulgaris v ČR". Ve výběru 52 osob převažovali pacienti se středně těžkým a dlouhodobým postižením kůže, staršího, produktivního věku a vyšším vzděláním, kteří nebyli (mimo 1 případ) psychiatricky léčeni a nebrali psychofarmaka. Obecnou kvalitu svého života (QoL) ale hodnotili dle Dotazníku životní spokojenosti (DŽS) jako slabě průměrnou, úroveň akutní kvality života ve vztahu k psoriáze (HRQoL) jako dobrou až hraniční dle PDI (Psoriasis Disability Index). Výzkum potvrdil, při použití dotazníku CAQ (Clinical Analysis Questionnaire), literární data o zvýšeném výskytu deprese, úzkostí, obsesí, hypochondrických aj. rysů u psoriatiků, přičemž nejvyšší patologické úrovně dosahovala paranoidita. Po tříměsíční expozici skupinové psychoterapie nebylo zjištěno ve výzkumné skupině (8 osob) významné snížení intenzity psychopatologických rysů, ani zlepšení úrovně obecné kvality života. Významně se však zlepšila aktuální kvalita života ovlivněná psoriázou (dle PDI) a dermatologický obraz choroby (dle PASI). V kontrolní skupině (8 osob), léčené pouze dermatologicky, nebyly v týchž parametrech žádné významné změny. Skupinová psychoterapie byla pacienty hodnocena výrazně kladně.
Klíčová slova: Psychodermatologie, psoriáza, skupinová psychoterapie pacientů s psoriázou
Balaštík, Drahomír - Semrádová, Věra (2007). Distribuce některých proměnných ve výběru psoriatiků a jejich modifikace skupinovou psychoterapií . Československá psychologie, 51(2), 183-197 .

Abstract not available.
Keywords: psycho-dermatology, psoriasis, group psychotherapy in psoriatics