Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z klinické praxe
Aspergerův syndrom v kontextu poruch autistického spektra
Aspergerův syndrom (AS) jako jedna z forem pervazivních vývojových poruch je závažné postižení, které ovlivňuje všechny složky osobnosti a provází jedince po celý život. Vyznačuje se především disharmonickým vývojem osobnosti s převažující poruchou v oblasti sociálních vztahů a komunikace. Na rozdíl od dětského autismu je u této poruchy normální, někdy až nadprůměrná inteligence a dobrý řečový vývoj. Děti s AS však mívají velmi specifické, stereotypní zájmy a dovednosti. AS se projevuje i bývá diagnostikován později než dětský autismus, jeho rozpoznání a diagnostika je složitější. Vyžaduje stejně jako autismus zvláštní péči a speciální výchovné a vzdělávací přístupy. Bývá často asociován s jinými neurovývojovými poruchami, méně často je provázen epilepsií. Ve společnosti je stále ještě velmi málo pochopený a bývá zaměňován za celou řadu jiných poruch. V tomto sdělení je věnována pozornost vývoji pohledů na etiologii této poruchy, psychologickému výkladu potíží, abnormitám chování i diagnostickým a terapeutickým přístupům.
Klíčová slova: Aspergerův syndrom, poruchy autistického spektra, neurovývojové poruchy, epilepsie
Makovská, Zuzana (2007). Aspergerův syndrom v kontextu poruch autistického spektra . Československá psychologie, 51(2), 198-203 .

Abstract not available.
Keywords: Asperger syndrome, autism spectrum disturbances, neurodevelopmental disturbances, epilepsy