Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Srovnávací analýza rizikových faktorů závislosti na alkoholu u mužů a žen
V práci šlo o porovnání psychosociálních rizikových faktorů závislosti na alkoholu, u dospělých mužů a žen. Byla využita datová báze desetiletého longitudinálního sledování reprezentativního výběru pražských mužů a žen se třemi opakovanými šetřeními. Logistické regresní analýzy, opřené o opakované řízené rozhovory s 777 muži a 582 ženami, směřovaly k identifikaci rizikových faktorů alkoholové závislosti. V první fázi analýz byla využita data z prvního a druhého šetření, v druhé fázi data z druhého a třetího šetření. Výsledky práce podpořily názor, že pro obě pohlaví jsou rizikové faktory závislosti na alkoholu jak sociálního tak psychologického charakteru, při čemž u mužů spíš převažují faktory sociální (především skupinové pití) a u žen faktory psychologické (úzkost a samoléčba úzkosti alkoholem).
Klíčová slova: závislost na alkoholu, rizikové faktory
Kubička, Luděk (2007). Srovnávací analýza rizikových faktorů závislosti na alkoholu u mužů a žen . Československá psychologie, 51(3), 213-223 .

Abstract not available.
Keywords: alcohol dependence, risk factors